Arbejdsform

Medlemmer af BVU*net kan gennemføre forskning, uddannelse og formidling i indbyrdes samarbejde og inddrage andre samarbejdsparter i arbejdet. Deltagelse i BVU*net forhindrer ikke den enkelte videns- og uddannelsesinstitution i at foretage egen forskning, uddannelse og formidling og at samarbejde med andre parter.

BVU*net styres af et Koordineringsråd (KR) med 2 medlemmer fra hver af de fem kategorier af videns- og uddannelsesinstitutioner. Koordineringsrådet har et sekretariat, der har den daglige kontakt til medlemmerne og til eksterne samarbejdsparter.

BVU*net arbejder for at styrke det tværfaglige samarbejde og samordning af de enkelte videns- og uddannelsesinstitutioners kompetencer og indflydelse på byggeriets effektivisering og kvalitetsudvikling. Koordineringsrådet og sekretariatets primære opgave er derfor at lægge gode og inspirerende rammer for dette samarbejde og ikke at opbygge en stor central organisation, der tager ansvaret fra de enkelte.

Det faglige samarbejde i BVU*net foregår på åbne medlemsmøder, i tværfaglige temagrupper, gennem fælles udviklings- og formidlingsprojekter og gennem andre fælles samarbejder om formidling, udvikling, uddannelse, indkøb og forskning, som fx kan behandles i forskellige udvalg. Desuden foregår der et specifikt samarbejde om uddannelse indenfor og mellem de fem søjler af videns-  og uddannelsesinstitutioner.

BVU Organisationsdiagram nhb110701

BVU Forretningsorden

Forfatter: Niels Haldor Bertelsen